สวนสัตว์ดุสิต เป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต หรือเรียกอีกชื่อว่า เขาดิน ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต ใกล้กับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสวนสัตว์ที่เดียวของกรุงเทพและมีขนาดใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ราว 118 ไร่ เดิมที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2438 พระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่พระราชอุทยานด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นและมีการปลูกพรรณไม้นานาชนิดขึ้น รวมถึงมีการขุดคลองระบายน้ำออกสู้พื้นที่คลองเปรมประชากร ภายในมีการปลูกต้นไม้ และมีการถมเนินดินอย่างสวยงามซึ่งในตอนนั้นถูกเรียกว่า เขาดินวนา โดยใช้เป็นพระราชอุทยานใช้เสด็จประพาสส่วนพระองค์ เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถแต่เพียงอย่างเดียว ในตอนนั้นยังไม่มีการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ จนกระทั่งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พื้นที่ของเขาดินวนาก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดูแลทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ขึ้นรกเป็นเวลานานหลายปี จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตั้งเป็นพื้นที่ของสวนป่าไม้และสวนสัตว์เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและเดินชมสัตว์ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สร้างและปรับปรุงพื้นที่เขาดินวนาขึ้นใหม่ และในปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์นานาชนิกว่า 1,600 ตัวและมีผู้เข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากถึง 2 ล้านคนต่อปี